Una die ispetziale cun sa Pimpa

borutta, giovanna tuffu, ufitziu limba sarda, pimpa, lingua sarda, limba sarda, lingua sarda



Boruta (SS). S’Ufìtziu de sa limba sarda de sa Comuna de Boruta paris cun s’assòtziu culturale Àndalanoa e s’Assessoradu a sa Cultura de sa Comuna organizat in sos locales de sa biblioteca comunale pro chenàbura 30 de santandria a sas 5 e mesa de merie un’initziativa pro sos pitzinnos.

Una die ispetziale cun sa Pimpa (chi est finas su tìtulu de su cartone animadu in sardu) est su tìtulu de s’addòviu in ue ant a èssere protagonistas sos pitzinnos e finas sa Pimpa, sa catzedda curiosedda a pallineddas rujas imbentada in su 1975 dae Frantziscu Tùlliu Altan.

Custu est su segundu apuntamentu chi sighit a cussu chi est istadu fatu a sa fine de su mese trìulas e finas custa at a èssere un’ocasione alligra in  ue s’ant a fàghere giogos de cada casta, s’ant a lèghere libros e s’ant a bìdere cartones animados in sardu. Una manera curiosa pro fàghere cumprendère a sos pitzinnos comente est importante a mantènnere bia una limba chi finas in biddas comente Boruta si faeddat semper prus pagu.

B’at istùdios sientìficos (pro esempru de s’Universidade de Edimburgu, fatos finas in Sardigna) chi mustrant  chi a faeddare a su pipiu prus de una limba est de profetu mannu pro s’isvilupu de su cherveddu. Duncas a faeddare e a imparare su sardu a sos fìgios paris cun s’italianu est un’oportunidade manna chi in Sardigna tenimus ma chi medas regiones de su mundu non tenent. 

Organizada in s’àmbitu de sas atividades de s’Ufìtziu de sa limba sarda, s’initziativa  est finalizadas a sa defensa, a su recùperu e a sa valorizatzione de su sardu e cheret sensibilizare sas famìlias a faeddare su sardu in domo e a fàghere a manera chi siat prus fàtzile sa trasmissione intergeneratzionale.

At a èssere presentada dae Juvanna Tuffu, responsàbile de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa comuna.