Tziu Antoni Cuccu: un’ammentu

Un’òmine chi at donadu sa vida sua a sa poesia e a sa limba sarda.

Un’òmine de ammentare e de laudare.

E tocat a torrare gràtzias fintzas a Cheick Tidiane Diagne, immigradu senegalesu, chi at sighidu sas trassas de tziu Cuccu.

Bide inoghe

Tziu Cuccu

 

 

A un’illusa

a un'illusa, peppino mereu, poesia sarda, lingua sarda

 

Puzzi, perdeu cantu fea sese!

Cun cussas laras tintas a mattone

ei sa facci’a color’ ‘e limone,

a chie lu naras, ca bella ti crese?

Ojos e bucca cando rier dese

faghent paura cun cumpassione.

Cambi piluda che unu sirbone,

cando camminas si brigant sos pese.

Ses a vintitres annos pili cana,

simile non s’agallat visu feu,

petegolende pares una rana;

e isparghes profumu d’ozu seu.

A su chi nadu hat carchi anziana,

 

in te s’had’isfogadu s’ira Deu.

de Peppino Mereu

Dae “A Nanni Sulis 1”

 

limba sarda, lingua sarda, poesia sarda, a nanni sulis, peppino mereu


Vile su chi sas giannas hat apertu
a s’istranzu pro benner cun sa serra
a fagher de custu log’unu desertu.
Sos vandalos, cun briga e cuntierra,
benint dae lontanu, a si partire
sos fruttos, da chi si bruiant sa terra.
Isperamus chi prestu hat a finire
cust’istadu de cosas dolorosu:
meda semus istancos de suffrire.
Guai si no essère isperanzosu
in fiores donosos e galanos,
de cuddos c’hant profumu virtuosu.
Mancar’in testa giuta pilos canos,
sa mente sognat e su coro bramat
pro custa terra rosas e beranos….
P. Mereu

Non vivas annuzzada – Melchiorre Murenu

 

 

Lapide_Murenu1.jpg

 

                    1.

Non vivas annuzzada, vida mia,

pro m’esser pagu tempus appartadu;

bastante in manu tua hapo lassadu

su coro pro ti fagher cumpagnia.

 

                    2.

Custu coro chi a tie est elegidu

non cretas chi ti dat affettu vanu:

cando tue lu pensas allontanu,

vivet piùs cun tegus aunidu.

Sos risplendores tuos l’han bestidu

de su piùs amore immaginadu.

 

                    3.

Si sos grandes affares de premura

t’han privu pagas dies sa mirada

non cumbenit learedi tristura

sende da-e su coro accumpagnada.

Pro caparra zertissima e segura

sa menzus parte mia t’hapo dadu.

 

                    4.

Anzis ti lu asseguro, bella, crè,

chi toccaiat a mie sa dolenzia,

pro chi cando non t’ido sa presenzia,

mai ispessia bona b’hat in me:

su momentu chi privadu so de te

mi benit ch’est un’annu fìguradu.

 

                    5.

Finalmente ses tue sa chi adoro

in tottu sas terrenas criaturas.

Espostu a ‘ogn’affannu est custu coro

menzu de su chi tue lu figuras:

cantu vivo in su mundu e cantu duras

non m’has a bider mai cambiadu.

It’est sa poesia?


 

Raphael16.jpg

 

 

It’est sa poesia?… Est sa lontana

bell’immagine bida e non toccada,

unu vanu disizu, una mirada,

unu ragiu ’e sole a sa fentana,

 

 

Unu sonu improvisu de campana,

sas armonias d’una serenada

o sa oghe penosa e disperada

de su entu tirende a tramuntana.

 

 

It’est sa poesia?… Su dolore,

sa gioia, su tribagliu, s’isperu,

sa oghe de su entu e de su mare.

 

 

Sa poesia est tottu, si s’amore

nos animat cudd’impetu sinceru,

e nos faghet cun s’anima cantare.

 

de Antioco Casula (Montanaru)