Pro ite pianghes – Duo Puggioni

IMG_5373.JPG

 Pro ite pranghes o fìgiu meu ista chietu pro amore de Deus


cheres a babbu fìgiu istimadu ma babbu tuo ch’est emigradu


ch’est emigradu a mala gana in una terra frita e lontana


ca fiat inoghe disisperadu annos intreos disocupadu
e non b’at versu de cambiare male sas cosas sighint a andare


si custa crisi non at a finire àteros babbos ant a fuire


e non b’at versu de cambiare male sas cosas sighint  a andare


si custa crisi non at a finire àteros babbos ant a fuire
Tue non prangas dae.mi sa manu prega pro babbu chi restet sanu


a Deus pregas essende prus mannu de non connòschere simile afannu


e de non bìvere essende cojuadu chena famìlia, solu, emigradu


che babbu tuo disisperadu annos intreos disocupadu

 

 


e non b’at versu de cambiare male sas cosas sighint a andare


si custa crisi non at a finire àteros babbos ant a fuire


e non b’at versu de cambiare male sas cosas sighint  a andare


si custa crisi non at a finire àteros babbos ant a fuire