Un ammentu de Juanne Pretu Bravu

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,

juanne pretu bravu, lodè, comune di lodè, enedina pau, stefano lobina, giacomo floris, angelo canu, gino farris, tito canu, bonaria farris, gaetano pira, biblioteca comunale, marina meini, graziano spanu, ragazzi 3 media di lodè,


Oe podia faeddare de cosas medas de tziu Juanne Pretu Bravu: ca fiat lodinu, ca fiat poeta, de sa bida chi at fatu e de comente est mortu (unu pagu ismentigadu dae totus), ma fintzas de s’òmine, de su bighinu de domo o ca est istadu paris cun babbu in Germània.

Ma su chi apo seberadu de ammentare deo in custa die est “Juanne Pretu su fotògrafu”. Pro mene non si podet faeddare de fotografias e de fotògrafos sena pensare a issu; e fortzis est su matessi fintzas pro paritzos de bois.

Tziu Juanne Pretu est intradu lenu-lenu in sa bida de medas de nois, ca cadaunu de nois at a tènnere de seguru una foto tirada dae issu pro su batìsiu, pro sa prima comunione, pro sa crèsima, pro s’isposòngiu, o si nono de sa festa de Santa Luchia, de su Rimèdiu o de su Riscatu, pro su Purgatòriu, pro “Sant’Antoni ‘e su ‘ocu” o pro sa prepissione (professone) de su manzanile (mangianile) a Sant’Anna.

“Est intradu lenu-lenu in sa bida de cadaunu de nois”. No est retòrica custa, non lu so narende de badas: cadaunu de nois at de seguru unu ammentu de issu ca cun issu amus bìvidu unu momentu de sa bida nostra.

Deo nd’apo paritzos de ammentos, ma pro no m’islongare, pro non la tirare a longu, nde chèrgio contare unu ebbia. Fiat su mese de giannàgliu (ghennàrgiu) de su 1985, s’annu de sa frocada mala. Babbu non fiat mortu mancu dae duos meses, duncas mama fiat galu in currudu e tocaiat a detzìdere si festare o nono sa die chi deo crompia sos annos. Mama lu contaiat semper de cussa die: “Non bastaiat chi aeres cròmpidu sos annos a manera diferente dae sos àteros annos, sena babbu tuo, bi cheriat puru chi non t’aia ammanitzadu festa peruna, pro ti fàghere colare die mala peus de sa chi fiat!”. E tando, che a cada annu, at fatu sa turta, at cramadu sas tzias-mamas, carchi sorrastra, calicunu de su bighinadu e sos cumpàngios de classe: sa festa fiat pronta.

S’ora de s’adòbiu mi paret chi fiat a sas bator, ma galu non si podiat incomentzare ca su fotògrafu non si bidiat in logu perunu: sas bator, sas bator e cuartu, sas bator e binti e issu in logos… Pigat mama e li narat a tziu meu, a Severinu, de andaret ghirghisande a cramare Juanne Pretu ca fiamus isetende a issu, cun sa turta posta in mesa.

Torrat Severinu: “In domo sua non b’est!”.

Su disisperu: “E como? Ite faghimus? Comintzamus? Sena fotos? A isetamus àteru cuartu de ora?”. Mama no ischiat a ue leare: sa foto bi cheriat ma non podiat nemmancu lassare sa gente a “peri santi in crotze”.

Sa turta fiat comentzende a s’iscagiare, a sos pitzinnos non bi si la faghiat prus a los mantènnere: detzidet de segare sa turta.

Mancu a lu fàghere a posta e arribat tziu Juanne Pretu e mancari su fritu in foras fiat totu sudoradu e athanatu (tanadu): “Comentzadu ais?”.

De comente est intradu a sa sala comentzat a nos pònnere in òrdine, a agheretzare sa mesa, a mòvere sas ampulleddas che airadu.

 

“Dì, dì, abbà dì. Abbà, abbà, dì, abbà”

“Matì, allue sas istiàricas (candeleddas)”

“Tue, incruna sa conca. Tue in antis, abbàssia.ti e tue in secus, pesa.ti prus in artu” e a mie “No istes a bratzos cussertos, no. Abbàida a mama tua, no, no, no, abbàida a mie. Àrtzia sa conca, ride, dì, dì abbà, dì – abbà, abbà, dì, abbà”

“Firmu gai, firmu gai. Ridite, ridite como: dì, dì abbà, dì – abbà, abbà, dì, abbà”.

“E una est fata. Iseta, iseta. Tue pone.ti inoghe e tue innnedda”.

“Tue da dae in secus cola a dae in antis” “Firmos, firmos:Ridite, ridite: dì, dì abbà, dì – abbà, abbà, dì, abbà”

“E como cun sa mama: Matì, abbà dì, pone.li sa manu in su coddu”.

E como tue basa.ti.la”

“Avanti sas tzias-mamas… dì, dì abbà, dì – abbà, abbà, dì, abbà”

 

Cussa fiat sa manera de tziu Juanne Pretu pro si fàghere ascurtare, pro si fàghere pònnere mente e fintzas pro nos fàghere rìdere.

Totus cantos amus in mente custu “Dì, dì, abbà dì. Abbà, abbà, dì, abbà”: fortzis unu pagu pro naturale suo e unu pagu pro giogu cussa manera fiat diventada su “signu de reconnoschimentu” (in italianu “marchio di fabbrica”) suo.

L’apo chèrfida ammentare in die de oe, pro mantènnere un ammentu bellu de alligria, s’alligria chi issu poniat in sa gente chi lu intundiaiat.

 

Adiosu, Juanne Pretu.

 


Angelo Canu©2012


Lodè, su 4 de santandria de su 2012