Comuna de Oroteddi – Avisu servìtziu iscolabus

orotelli, avviso, scuolabus, lingua sarda, ufìtziu limba sarda


COMUNA DE OROTEDDI

PROVÌNTZIA DE NÙGORO

 

ÀREA SÒTZIU-ASSISTENTZIALE, CULTURALE E ISCOLÀSTICA

 

AVISU

SERVÌTZIU ISCOLABUS ISCOLA DE S’INFÀNTZIA, PRIMÀRIA E SEGUNDÀRIA IU  GRADU – A.I. 2013-2014

 

SU RESPONSÀBILE DE SERVÌTZIU

 

DAT A ISCHIRE

 

         chi sos istudiantes si podent marcare a su servìtziu ISCOLABUS pro s’annu iscolàsticu 2013/2014 e chi sos mòdulos sunt in sa Biblioteca Comunale e in sa Comuna (in sos isportellos de sos ùfìtzios de s’anàgrafe e de s’istadu tzivile)

         chi sa presentada de sas domandas depet èssere fata non prus a tardu de su 16 de capidanne

 

 

OROTEDDI, su 30 de austu de su 2013

 

 

Su Responsàbile de su Servìtziu

 

                                                                         MONNI AMÈLIA