A Stefano Cara – Tenore Ususule de Thiniscole

stefano.JPG

Isteveneddu caru amicu nostru
Ascurta dae su chelu custu cantu
Nos’as dassatu in ocros de prantu
Chin tristura e chin su coro affrantu…

Chin sa cara sempere sorridente
Illuminaisi sa die a sa zente
Mustrande bonu coro a tottu cantos
I’sempere prontu pro sos cumpanzos…

As mantesu sempere sas traditziones
De cust’isula nostra sardinnola
Su jocu a sa murra e sos tenores
Cantande in sas festas e in’iscola…

Commo canta dae su Paradisu
Che anzelu divinu dae s’artura
A su chelu andatu in zoventura 
Pro unu jocu maccu e su destinu…

Pruite de sa morte s’arrivare 
Non s’ischiti su minutu,ora e die
A decheott’annos t’ata cherfitu picare
Vaula parete chi es toccatu a tie…

E pro su tuo calorosu amore
Meritatu ti sese tantu onore
T’ana connottu istranzos e paesanos
Commo pasa in sos eternos Chelos…