Otzana – In pratza de crèsia, càntigos sacros e càntigos profanos

Otzana tenore

Organizadu dae
Tenore Santa Maria de Otzana
Grupu Santu Nicola de Otzana
Sòtziu Tenores Sardigna

Finantziadu dae s’Assessoradu a sa Cultura de sa Regione Sardigna
Pro “Sa die de sa Sardigna”

E cun s’agiudu de sa Comuna de Otzana.

OTZANA, SÀPADU 12 DE ABRILE 2014

Ora 11,00 – Sala Polivalente, carrera E. Lussu
Tenore Santa Maria:
Laboratòriu de tenore cun sos dischentes de s’iscola

Ora 17,30 – Sala Polivalente, carrera E. Lussu
TZERIMÒNIA DE ABERTURA
Saludu de bene bènnidu
Antiocu Bussu: Sòtziu Tenores Sardigna
Gianpaolo Marras: Sìndigu de Otzana

Ora 18,00 – Sala polivalente, carrera E. Lussu
CUNFERÈNTZIA
In pratza de crèsia, càntigos sacros e càntigos profanos
Nde faeddant:
Ignazio Macchiarella: Universidade de Casteddu
Roberto Milleddu: Cunservatòriu de Casteddu

cantant:
Tenore “Amici del Folclore“ de Nùgoro
Tenore Sas Murtas de Pasada
Tenore Sa Niera de Pathada
Cuncordu Sos Chimbe Cuintales de Ovodda
Tenore Santa Maria de Otzana

Ant a ballare sos balladores de su Grupu Santu Nicola de Otzana

Estètica de su tenore e de su sardu: ite si balet in su càntigu e in su faeddu

Locandina tenore Torpè2

CAL’EST SU MENZUS?

TORPÈ, SÀPADU 5 DE ABRILE 2014

Ora 10,00 – Domo comunale
Cussertu Cùcuru ‘e luna: Laboratòriu de tenore cun sos dischentes de s’iscola
Alberto Pala: Su nuraghe Santu Predu in Torpè
Ora 11,30
Bìsita a su nuraghe Santu Predu

Ora 17,30 – Domo comunale
TZERIMÒNIA DE ABERTURA
Saludos de bene bènnidu
Salvadore Ghisu: Presidente Sòtziu Tenores Sardigna
Antonella Dalu: Sìndigu de Torpè
Alberto Pala: Presidente Sòtziu Sardus Pater
Cristina Dalu: Presidente Sòtziu Sa Dea

Ora 18,00 – Domo comunale

CUNFERÈNTZIA E CÀNTIGOS A TENORE

Cal’est su menzus?
Estètica de su tenore e de su sardu: ite si balet in su càntigu e in su faeddu

Nde faeddant:
Ànzelu Canu: Isportellu linguìsticu Provìntzia de Nùgoro
Bustianu Pilosu: Cunservatòriu de Casteddu

cantant:
Tenore Supramonte de Orgosolo
Tenore Santu Juanne de Irgoli
Tenore Su Càrminu de Orune
Su Hussertu de Mamujada
Cussertu Cùcuru ‘e Luna de Torpè

Tenore, limba sarda e turismu in s’addòbiu de Pasada

img023

PASADA. Su segundu addòbiu de su “Sòtziu Tenores Sardigna” at mustradu chi a inghìriu de su cantu sardu si podet isvilupare s’arresonu prus cumpletu subra sa cultura de sa terra nostra. A pustis de su laboratòriu cun sos dischentes a mangianu, e in antis de sos càntigos suta unu lentolu de isteddos, sa cunferèntzia acumprida in sa “Domo de sas damas” at iscaretzidu unu argumentu de importu mannu, e a su matessi tempus, meda complicadu: “Cantende pro sos istranzos. Tenore, limba sarda e turismu”.

Si pro su sìndigu Roberto Tola est netzessàriu a nche barigare sos aspetos folclorìsticos de sas manifestatziones chi si faghent in Sardigna, màssimu in istiu, pro Tore Tedde, silanesu, espertu de poesia, su turismu est bidu de prus comente una chistione econòmica, mancari chi siat in antis de totu culturale. «Ma non devimus bèndere nudda», at naradu Bustianu Pilosu, turpinu, insegnante de su Cunservatòriu de Casteddu: «devimus fàghere su chi ischimus fàghere ca si nono sos istràngios semus nois e su turista no at a ispèndere unu muntone de dinare pro bìdere sas matessi cosas chi bi sunt in aterue». Ànghelu Canu, vitze presidente de sa Pro Loco at fatu imbetzes unu arresonu subra sa limba sarda comente istrumentu de su tempus benidore e non de su tempus coladu ebbia.

Pro su chi pertocat sa limba e s’istrutzione, Rachele, una dischente lodeina de s’Istitutu agràriu de Thiniscole at faeddadu de su cursu de cantu a tenore comintzadu su 3 de nadale e agabbadu s’11 de custu mese: ultres a sos dischentes de su “Mialinu Pira” interessados finas sos de sa prima classe de su Litzeu iscientìficu: Rachele at finas fatu sa “mesuoghe” acordende-si cun àteros duos amigos (“contra” e “bassu”) e, gasi, acumpangende sa oghe de su tenore Montalbo.

Una bella mustra de comente sos giòvanos siant s’iscummissa pro su cantu sardu: «sa roda girat», comente at naradu Sarvadore Ghisu, su presidente de su Sòtziu chi, in cada chirru de Sardigna, est acrarende cun passione sa punna de custas manifestatziones.

Mauro Piredda

CANTENDE PRO SOS ISTRANZOS TENORE, LIMBA SARDA E TURISMU: UN’ABOJU POSSIBILE

img023

 

Atòbiu Limba e Tenore
In ammentu de Piero Sanna

PASADA SÀPADU 15 DE MARTZU
Ora 11,00 – Iscola mèdia de Pasada
Tenore de Sas Murtas: Laboratòriu de tenore
cun sos dischentes de s’iscola
Ora 17,30 – Domo de sas damas
T Z E R I M Ò N I A   D E    A B E R T U R A
Saludu de bene bènnidu
Roberto Tola: Sìndigu de Pasada
Anzelu Canu: Vice Presidente Pro Loco de Pasada
Salvadore Ghìsu: Presidente SòtziuTenores Sardigna
Ora 18,00 – Domo de sas damas
C U N F E R È N T Z I A
Cantende prò sos istranzos.
Tenore, Limba sarda e turismu, un’aboju possìbile
Nde faeddant:
Bustianu Pilosu: Cunservatòriu de Casteddu
Tore Tedde: Espertu de poesia sarda e cantu a tenore
Tenore Nunnale de Orune
Tenore Santa Nostasia de Buddusò
Tenore Santa Larettu de Silanos
Cuntzertu Abbasantesu de Abbasanta
Tenore Sas Murtas de Pasada
Tenore de Pasada