Libriteddu de sa biblioteca comunale de Tiana

S’ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro, cun s’agiudu de s’Istitutu Bellieni, de sa Biblioteca Comunale de Tiana, de s’Assessoradu a sa Cultura de sa Comuna de Tiana e gràtzias fintzas a sos tianesos, at ammanitzadu unu libriteddu de donare a sos pitzinnos de Tiana. Su libriteddu est iscritu in sardu e in italianu.

 

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

si podet iscarrigare su libriteddu in pdf dae: http://www.comune.tiana.nu.it/docs/cultura/libriteddu_biblioteca_tiana.pdf


Avisu de bèndida de immòbile – Comuna de Tiana

 

comuna de tiana, tiana, bando a base d'asta, vendita immobile, ovodda

Sa Comuna de Tiana

 

DAT A ISCHIRE

 

chi si podet presentare dimanda pro su bandu de gara, cun asta pùblica, pro sa bèndida de unu immòbile chi est in sa comuna de Ovodda ma chi est de proprietade de sa Comuna de Tiana.

 

Importu mìnimu pro base de asta est de 70.000,00 € (setantamìgia/00 Euros).

 

Is dimandas ant a èssere ammìtidas petzi cun offerta subra is 70.000,00 €

 

Is dimandas ant a dèpere èssere presentadas in intro de  is 14.00 de su 24 de cabudanni de su 2012.

 

Totus is informatziones si podent lèghere in su bandu postu in su situ istitutzionale de sa Comuna.

 

 

pro iscarrigare totu su bandu:

http://www.comune.tiana.nu.it/docs/avvisi/28/bando_di_gara_casa_mattu.pdf

Laboratòrios didàticos in limba sarda – Ovodda e Tiana austu 2012

laboratòrios 7-21 agustu.jpg

 

 

S’Ufìtziu de sa Limba Sarda,

cun s’agiudu de sas Comunas de Tiana e Ovodda e paris cun sa Cooperativa “Educare Insieme”,

PRESENTANT

 

Laboratòriu didàticu

S’arga diferentziada

OVODDA martis su 7 de austu de su 2012 a sas 9.00 in sa LUDOTECA

TIANA martis su 7 de austu de su 2012 a sas 11.30 in sa GUALCHIERA

 

Laboratòriu creativu

S’àrbore bragheri

OVODDA martis su 21 de austu de su 2012 a sas 9.00 in sa LUDOTECA

TIANA martis su 21 de austu de su 2012 a sas 11.30 in sa GUALCHIERA

 

sa locandina si podet isgarriare:

http://www.comune.tiana.nu.it/docs/cultura/15/laboratorios_7-21_agustu.pdf