‎Ammentu de Giuanne Frantziscu Pintore

pintore

 

Su 24 de cabudanni est sa data chi, in su 2012, est mancadu, a sa famìlia e a sos amigos, Giuanne Frantziscu Pintore, giornalista e iscritore, militante distintu de sa càusa natzionale sarda.

In ocasione de su de 3 anniversàrios, chenàbura 25-9-2015, nos amus a addoviare in Tonara, bidda in ue GF Pintore est istadu cun sa famìlia sua dae su mese de cabudanni de su 1984 a su mese de cabudanni de su 1987.

Comente amus fatu s’annu passadu in Pasada e, como duos annos, in Nùgoro, nos addoviamus
pro s’AMMENTU DE GIUANNE FRANTZISCU PINTORE (ed. 3/2015), faeddende de Giuanne Frantziscu Pintore e de s’òpera sua,
ma finas de su tema “Su voluntariadu linngùisticu pro s’afortimentu de su sardu”.

Invitamus sos amigos de GF Pintore e de sa limba sarda a èssere presentes.

At a èssere presente sa famìlia.

> A sas 6 de sero, su 25-9-2015, TONARA

(Su locale in ue faghimus s’addòviu lu comunicamus carchi die in antis de su 25-9-15)

Organizant:
— Prèmiu GF PINTORE
— EJA rivista
— Sotziedade pro sa Limba Sarda

Bos isetamus

Diegu Corràine.

Premiatzione “Iscrie una lìtera a sos Tres Res”

 

LìTERA A SOS TRES RECras, su 6, Pasca de sos Tres Res, premiatzione de sas pitzinnas e pitzinnos binchidores de su Cuncursu “ISCRIE UNA LITERA A SOS TRES RES (editzione 22), in Tonara, a sas 11, in su Teatru comunale.

Finas cun sa presèntzia de chentinas de àteros pitzinnos, babbos, mamas, maistros.

 

Diegu Corràine

Pro custa terra rosas e beranos – 5u Cuncursu de poesia “Peppinu Mereu”

 

 

sardegna-07-2010 120.jpg

BANDU 2012

Po afortigare s’iscritura, Su Sotziu “Peppinu Mereu” contivigiat su V u Cuncursu de poesia in limba sarda intitulau a Peppinu Mereu.

Su Cuncursu iscadit su 30 de abrile de su 2012

 

 

mereu.jpg

 

REGULAMENTU 2012

art. 1

Su Cuncursu est sestau in duas setziones: Regionale e Locale

art. 2

In sa Setzione Regionale si ant duos primos premios: a una poesia in rima e a una in versos liberos.

Su segunnu e su tertzu premiu si ant o a una in rima o a una in versos liberos

art. 3

In sa Setzione Regionale si podet umperare calesisiat variedade de sa limba sarda

art. 4

In sa Setzione locale si podet umperare solu su tonaresu

art. 5

Onnia poeta podet mannare una poesia ebbìa e nne dda depet impostare aintro de su 30 de abrile de su 2012

art. 6

De sa poesia est obrigatoriu a nne mannare chimbe copias a:

Colletivu Peppinu Mereu Casella postale 12 08039 Tonara Nu.

In foras de sa busta est a iscriere sa setzione (Regionale o Locale)

art. 7

Sa Giuria non podet giare su primu premiu a is poetas chi dd’ant arritziu in su Cuncursu de su 2010

 

 

 

 

Colletivu Peppinu Mereu – Casella Postale 12 – 08039 Tonara Nu Cell. 3203312724 Cell. 3476822574 Segreteria@peppinumereu.it www.peppinumereu.it