Tenore, limba sarda e turismu in s’addòbiu de Pasada

img023

PASADA. Su segundu addòbiu de su “Sòtziu Tenores Sardigna” at mustradu chi a inghìriu de su cantu sardu si podet isvilupare s’arresonu prus cumpletu subra sa cultura de sa terra nostra. A pustis de su laboratòriu cun sos dischentes a mangianu, e in antis de sos càntigos suta unu lentolu de isteddos, sa cunferèntzia acumprida in sa “Domo de sas damas” at iscaretzidu unu argumentu de importu mannu, e a su matessi tempus, meda complicadu: “Cantende pro sos istranzos. Tenore, limba sarda e turismu”.

Si pro su sìndigu Roberto Tola est netzessàriu a nche barigare sos aspetos folclorìsticos de sas manifestatziones chi si faghent in Sardigna, màssimu in istiu, pro Tore Tedde, silanesu, espertu de poesia, su turismu est bidu de prus comente una chistione econòmica, mancari chi siat in antis de totu culturale. «Ma non devimus bèndere nudda», at naradu Bustianu Pilosu, turpinu, insegnante de su Cunservatòriu de Casteddu: «devimus fàghere su chi ischimus fàghere ca si nono sos istràngios semus nois e su turista no at a ispèndere unu muntone de dinare pro bìdere sas matessi cosas chi bi sunt in aterue». Ànghelu Canu, vitze presidente de sa Pro Loco at fatu imbetzes unu arresonu subra sa limba sarda comente istrumentu de su tempus benidore e non de su tempus coladu ebbia.

Pro su chi pertocat sa limba e s’istrutzione, Rachele, una dischente lodeina de s’Istitutu agràriu de Thiniscole at faeddadu de su cursu de cantu a tenore comintzadu su 3 de nadale e agabbadu s’11 de custu mese: ultres a sos dischentes de su “Mialinu Pira” interessados finas sos de sa prima classe de su Litzeu iscientìficu: Rachele at finas fatu sa “mesuoghe” acordende-si cun àteros duos amigos (“contra” e “bassu”) e, gasi, acumpangende sa oghe de su tenore Montalbo.

Una bella mustra de comente sos giòvanos siant s’iscummissa pro su cantu sardu: «sa roda girat», comente at naradu Sarvadore Ghisu, su presidente de su Sòtziu chi, in cada chirru de Sardigna, est acrarende cun passione sa punna de custas manifestatziones.

Mauro Piredda