Pasada, Torpè, Lodè e Thiniscole- Tzentru de Recreu Istiale

Tzentru de recreu

 

COMUNA DE PASADA

Provìntzia de Nùgoro

TZENTRU DE RECREU

AVISU PÙBLICU

 

Si dat ischitu chi cun sa detèrmina de su Responsàbile de s’Ufìtziu de Pianu n. 72 de su 15/06/2015, at a     abèrrere unu Tzentru de recreu istiale pro 199 pitzinnos: 15 residentes in sa Comuna de Lodè;              23 residentes in sa Comuna de Posada; 150 residentes in sa Comuna de Thiniscole e 11 residentes in sa Comuna de Torpè, de s’edade dae sos 6 (cròmpidos in su 2015) a sos 12 annos.

Su Servìtziu at a èssere in sos meses de Trìulas e de Austu 2015, in tres turnos de 10 dies cadaunu.

Sa cuota de partetzipatzione pro cada turnu est de 100,00 èuros e pertocat su pranzu e su trasportu dae       Pasada a su Tzentru e sa torrada.

Sos mòdulos de sa domanda si podent leare dae sos Ufìtzios de su Servìtziu Sotziale, cada die dae su lunis a sa chenàbura, dae sas 11.00 a sas 13.00.

 

SAS DOMANDAS DEPENT ÈSSERE PROTOCOLLADAS IN COMUNA IN ANTIS DE SU 29 DE LÀMPADAS

 

Si sas domandas chi ant a èssere presentadas ant a èssere prus de 199, ant a èssere ammìtidas sas primas chi sunt cròmpidas a s’Ufìtziu Protocollu. In prus, pro fàghere a manera chi leent parte totu sos pitzinnos,   semper chi b’apat prus domandas, sos chi ant a fàghere domanda pro learent parte a prus turnos, ant a     pòdere leare parte a unu turnu ebbia, semper cunforma a s’òrdine de arrivu a s’Ufìtziu de Protocollu.

SA GRADUATÒRIA DE SOS PITZINNOS AMMÌTIDOS A CADA TURNU AT A ÈSSERE              PUBLICADA NON PRUS TARDU DE SU 30 DE LÀMPADAS IN S’ALBU PRETÒRIU DE SU   SITU ISTITUTZIONALE DE SA COMUNA DE PASADA.

Sa còpia de sa ritzevuta de su versamentu at a dèpere èssere cunsignada in antis de su 2 de trìulas 2015 a s’Ufìtziu de su Servìtziu Sotziale.

Pro àteras informatziones e/o crarimentos tocat a domandare a s’Ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales de sa  Comuna de residèntzia o a custos nùmeros de telèfono: 0784/870515 0784/870525 .

Sa Responsàbile de s’Ufìtziu de Pianu               Su Responsàbile de sos Servìtzios Sotziales

F.du Ass. Sotziale Paola Fronteddu                        F.du Dutora Graziella Deledda

 

iscàrriga inoghe sa locandina in pdf

iscàrriga inoghe su mòdulu de domanda

iscàrriga sa locandina de sa Comuna de Torpè

iscàrriga sa locandina de sa Comuna de Lodè

Ufìtziu Limba Sarda Alta Baronia

LOGO ULS 2015

Torrat a abèrrere s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de s’Arta Baronia

Sos oràrios

Lodè: su lunis dae sas 08 a sas 14 e chenàbura dae sas 16 a sas 19

Posada: su martis dae sas 08 a sas 13  giòvia dae sas 15 a sas 18

Torpè: su mèrcuris dae sas 08 a sas 13 e su martis dae sas 15 a sas 18

Estètica de su tenore e de su sardu: ite si balet in su càntigu e in su faeddu

Locandina tenore Torpè2

CAL’EST SU MENZUS?

TORPÈ, SÀPADU 5 DE ABRILE 2014

Ora 10,00 – Domo comunale
Cussertu Cùcuru ‘e luna: Laboratòriu de tenore cun sos dischentes de s’iscola
Alberto Pala: Su nuraghe Santu Predu in Torpè
Ora 11,30
Bìsita a su nuraghe Santu Predu

Ora 17,30 – Domo comunale
TZERIMÒNIA DE ABERTURA
Saludos de bene bènnidu
Salvadore Ghisu: Presidente Sòtziu Tenores Sardigna
Antonella Dalu: Sìndigu de Torpè
Alberto Pala: Presidente Sòtziu Sardus Pater
Cristina Dalu: Presidente Sòtziu Sa Dea

Ora 18,00 – Domo comunale

CUNFERÈNTZIA E CÀNTIGOS A TENORE

Cal’est su menzus?
Estètica de su tenore e de su sardu: ite si balet in su càntigu e in su faeddu

Nde faeddant:
Ànzelu Canu: Isportellu linguìsticu Provìntzia de Nùgoro
Bustianu Pilosu: Cunservatòriu de Casteddu

cantant:
Tenore Supramonte de Orgosolo
Tenore Santu Juanne de Irgoli
Tenore Su Càrminu de Orune
Su Hussertu de Mamujada
Cussertu Cùcuru ‘e Luna de Torpè