Màndigos de Pasada

 

posada,legambiente,vivitalia,ufìtziu de sa limba sarda,limba sarda,storia,tradizioni,feste


Oe in sa tertza e in sa cuarta de sas iscolas primàrias (elementares) de Pasada amus fatu una letzione in limba sarda pro more de s’Ufìtziu de sa Limba Sarda. In duas oras amus faeddatu cun sos pitzinnos e cun sas maistras in subra de s’importu de connòschere s’ite de mandigare de una bidda, pro connòschere fintzas sos logos, s’ambiente, sas traditziones, sas festas e sos nùmenes in sardu de sos màndigos. 

Amus faeddatu de:

Macarrones de punzu

·         Macarrones de busa (ferritu)

·         Bulurzones  (casu/regotu cun menta)

·         Tallarinos

·         Frègula

·         Ministru/sugheddu

·         Pane vratadu (chin bagna e casu – ifustu in su brou)

·         Pane cotu

·         Minestra ‘e patata (si faghet su sufrintu de chibudda cun ozu ‘ermanu, s’azunghet sa tamada, sa minestra e su casu)

·         Minestra ‘e pisellu

Peta (Petza)

·         Porcheddu arrustu

·         Anzone arrustu

·         Crabitu arrustu

·         Peta  ‘ula arrustu

·         Cassola (peta coghinada cun chibudda, azu, preduseme a fogu lenu)

·         Fae e lardu

·         Peta ‘e porcu chin patata

·         Ajolu chin peta ‘e porcu

Pisches

·         Mùgine arrustu

·         Mùgine a cassola e bagna

·         Aranzola (spigola) arrustu e a cassola

·         Ambidda arrustu

·         Ambidda a cassola chin bagna

·         Ambidda a buddidu

·         Ambidda a buddidu chin casu

        Groga

Pane

·         Pane carasau

·         Sas cogones

·         Lòrigas

·         Covatzas

·         Pane ‘e Pasca (pane cun s’ou)

·         Pane guzadu

·         Chiarzu (chin su talau)

·         Pane ‘e orzu

·         Coconeddu ‘e Sant’Antoni (Pane e mele)

 

Durches

·    Pabassinos (Pabassa e mèndula, cun sa figu e cun sa gapa)

 • Maricosos
 • Amaretos
 • Biscotos de cafè
 • Bianchinos
 • Arantzada
 • Gatò
 • Pompia
 • Seadas
 • Casadineddas (casu/regotu tùcaru e corza de limone)
 • Urilletas
 • Sos busones

 

Un’àtera die de profetu: gràtzias a s’agiudu de Legambiente, de Vivitalia, de Giuanne Mura, de sas maistras e de sos pitzinnos!