Babbu e fìgiu

father and son, traduzione in sardo, lingua sarda, cat stevens

No est tempus de cambiare

Ista pàsidu, faghe a bellu a bellu

Ses galu giòvanu, custa est sa neghe tua

Deves galu connòschere cosas meda,

Agatare una pitzinna, a ti sistemare, si cheres ti podes cojuare

abbàida a mie, so betzu,

ma so cuntentu

 

Dae meda fia che a tie como,

isco chi no est fatzile a istare pàsidu

cando as agatadu una cosa chi andat bene

ma non ti pòngias presse,

meleda bene

penso a totu su chi tenes.

Pro te s’incras at a èssere galu inoghe,

ma forsis non in sos bisos tuos.

 

Comente potzo provare a ti l’ispricare,

cando lu fatzo issu si girat a nou a s’àtera ala

est semper su matessi contu

cando podia faeddare,

m’aiant cumandadu de ascurtare

como b’at un’àndala

e isco chi mi nche depo andare

isco chi depo andare

 

No est tempus de cambiare

Ista pàsidu, faghe a bellu a bellu

Ses galu giòvanu, custa est sa neghe tua

Deves galu connòschere cosas meda,

Agatare una pitzinna, a ti sistemare,

si cheres ti podes cojuare, abbàida a mie,

so betzu, ma so cuntentu

Totu sas bortas chi aia prantu

Mantenende.mi totu in intro

Est difìtzile, ma est difìtzile fintzas

A non l’ischire

Si teniant resone, fia de acordu,

ma tue connosches a issos, no a mie

como b’at un’àndala

e isco chi mi nche depo andare

isco chi depo andare

 

 

Tziu Cat Stevens m’at a perdonare si carchi cosa non l’apo bortada in sardu bene…. 🙂