Libriteddu de sa biblioteca comunale de Tiana

S’ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro, cun s’agiudu de s’Istitutu Bellieni, de sa Biblioteca Comunale de Tiana, de s’Assessoradu a sa Cultura de sa Comuna de Tiana e gràtzias fintzas a sos tianesos, at ammanitzadu unu libriteddu de donare a sos pitzinnos de Tiana. Su libriteddu est iscritu in sardu e in italianu.

 

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

tiana,biblioteca comunale,comune tiana,assessorato cultura,ufìtziu lim

si podet iscarrigare su libriteddu in pdf dae: http://www.comune.tiana.nu.it/docs/cultura/libriteddu_biblioteca_tiana.pdf